حسابداری ضایعات عادی و غیر عادی
23 بهمن
97

حسابداری ضایعات عادی و غیر عادی

ضایعات به عواملی از قبیل نامناسب بودن مواداولیه(خام)، نامرغوب بودن(بی کیفیتی) و عدم مهارت کارگران خط تولید که باعث..

ثبت دیدگاه