حسابداری سه طرفه چیست؟
15 بهمن
97

حسابداری سه طرفه چیست؟

حساب‌های دارایی بیانگر وضعیت مالی کنونی واحد هستند، بنابراین حساب‌های منبع هستند؛ درحالی‌که حساب‌های سرمایه نشانگر تغییرات دارایی‌ها درگذشته می‌باشند...

ثبت دیدگاه