استاندارد حسابرسی 700 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی
24 بهمن
97

استاندارد حسابرسی 700 گزارشگری نسبت به صورتهای مالی

این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و همچنـین، شکل و محتوای گزارش حسابرس..

ثبت دیدگاه