حسابداری علم است یا فن؟
07 اسفند
97

حسابداری علم است یا فن؟

در بعضی از متن‌های معتبر حسابداری کشور، به علم یا فن بودن حسابداری اشاره‌هایی شده است.

ثبت دیدگاه