آموزش ثبت سند حسابداری
30 آبان
97

آموزش ثبت سند حسابداری

ثبت سند حسابداری در ابتدا به برگه‌ای گفته می‌شود که رویداد مالی در آن نوشته‌شده و شرح جزییات آن داده می‌شود در گذاشته همه امور مربوط به حسابداری و اسناد

ثبت دیدگاه