استاندارد حسابدرای شماره 29 - فعالیتهای ساخت املاک
29 آذر
97

استاندارد حسابدرای شماره 29 - فعالیتهای ساخت املاک

هدف این استاندارد تجویز روش‌های حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیت‌های ساخت املاک است. موضوع اصلی ایـن اسـتاندارد، شـناخت و تخـصیص درآمـدها و...

ثبت دیدگاه