حسابداری ذهنی چیست؟ - مقاله حسابداری ذهنی
08 دی
97

حسابداری ذهنی چیست؟ - مقاله حسابداری ذهنی

بر اساس دیدگاه مالی سنتی، فرض می‌شود که مردم برای حداکثر کردن ثروت در سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک ...

ثبت دیدگاه