حسابداری بیمه چیست؟
19 آبان
97

حسابداری بیمه چیست؟

در حسابداری بیمه ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴه هنگامی ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب آن است ﻛﻪ در تنظﻴمات ﺿـﻤﻦ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری به مقررات حاکم بر فعالیت‌ها ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ نیز ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ثبت دیدگاه