حسابداری ژنتیک چیست؟ - مقاله حسابداری ژنتیک و نقش آن در بورس
28 آذر
97

حسابداری ژنتیک چیست؟ - مقاله حسابداری ژنتیک و نقش آن در بورس

اهداف کلاسیک دانش مالی مبنی بر موازنه بازده و ریسک و تحلیل آن در فرصت‌های مختلف، دستمایه بسیاری از پژوهش‌های مدیریت مالی بوده است..

ثبت دیدگاه