حسابداری تعهدی
27 آبان
97

حسابداری تعهدی

حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت یک شرکت را با شناخت وقایع اقتصادی صرف‌نظر از زمانی که معاملات نقدی رخ می‌دهد اندازه‌گیری می‌کند.

ثبت دیدگاه