مشکلات حسابدارى طرح‌های عمرانى در شرکت‌های دولتى
23 بهمن
97

مشکلات حسابدارى طرح‌های عمرانى در شرکت‌های دولتى

ازآنجایی‌که قســمت اعظــم از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌های دولتــی از محــل طرح‌های عمرانی انجــام می‌شود،نحـوه حسـابداری مربـوط بـه...

ثبت دیدگاه