استاندارد حسابداری شماره 9
04 اسفند
97

استاندارد حسابداری شماره 9

هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه‌های مـرتبط بـا پیمان‌های بلندمدت در صورت‌های مالی پیمانکار است.

ثبت دیدگاه